Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

february
0004 a331 500
Reposted fromnyaako nyaako viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
february
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
february
february
february
february
february
february

May 07 2017

february
Reposted fromjasminum jasminum viamandarynka mandarynka
february
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viamandarynka mandarynka
february
4027 daab
Reposted fromdyspnea dyspnea viamandarynka mandarynka
february
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
february
5460 95e1
Reposted fromlaters laters viazapomnialam zapomnialam
february
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viazapomnialam zapomnialam

May 29 2015

february

March 29 2015

february

- Mój drogi...
- Moja droga. I twoja droga. Tak się szelestnie przecięły. Śniły mi się twoje buty obok moich.

— Kuczok, Senność
Reposted fromkawainka kawainka viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

March 17 2015

8725 2b1e 500
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaalicemeow alicemeow
february
4419 5ac8 500
Reposted fromwildeyed wildeyed viamandarynka mandarynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl